Adatvédelmi tájékoztató


Az átláthatóság számunkra rendkívül fontos, ezért az alábbi tájékoztatóban bemutatjuk, hogy hogyan használjuk és védjük személyes adataidat, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogaidat a szolgáltatásainkkal összefüggésben miként gyakorolhatod.


1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI


Cégnevünk: Dr. Szabó Márk Egyéni vállalkozó. 

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. 2. em. 12.

Nyilvántatási szám: 57363451

Adószám: 59342290

Honlapunk: www.lvlmeup.hu

E-mail címünk: [email protected]

Telefonszámunk:


2. ALAPFOGALMAK


Adatkezelés: bármilyen művelet, amelyet Adatkezelőként a személyes adataidon végzünk, pl. azok gyűjtése, tárolása, vagy más adatokkal való összekapcsolása, tehát mindaz, ami Személyes adataiddal történik az Alkalmazás használatával összefüggésben.
Amikor pedig az adatkezelés „jogalapjáról” olvasol, akkor arról van szó, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak közül „milyen alapon” (pl. a hozzájárulásod, a veled kötött szerződés teljesítése stb.) kezeljük a Személyes adataidat. A jogszabályok több ilyen lehetséges jogalapot sorolnak fel, és Adatkezelőként a mi feladatunk, hogy ezek közül a megfelelőt kiválasszuk és alkalmazzuk.
Adatkezelő: az, aki az Adatkezelés célját és eszközeit meghatározza. Más szavakkal tehát az, aki eldönti, hogy mi és hogyan történjen a Személyes adataiddal. Jelen esetben az Adatkezelő a Lvlmeup.hu, azaz mi vagyunk.
Adatfeldolgozó: az, aki az Adatkezelő nevében és utasításai alapján kezel adatokat. Önállóan nem dönt azokról, mindenben az Adatkezelő utasításait követi, lényegében technikai segítséget nyújt az Adatkezelőnek.
Kurzus: az Adatkezelő által nyújtott oktatási szolgáltatást jelenti.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az ún. „érintettre”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak akkor tekintünk egy személyt, ha akár közvetlenül, akár közvetetten (tehát más adatokkal kombinálva) egyértelműen hozzá köthető az adott személyes adat. Jelen esetben az érintett Te vagy.
Weboldalak: a Lvlmeup.hu által üzemeltetett honlapok, azaz a www.lvlmeup.hu és a kurzus.lvlmeup.hu
Webshop: a kurzus.lvlmeup.hu linken elérhető online áruház, ahol az Adatfeldolgozó termékei megvásárolhatóak.


3. AZ ÁLTALUNK KEZELT ADATOK MEGHATÁROZÁSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE


Kezelt adatok köre

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Megőrzési idő

A Weboldalakon történő regisztráció során a felhasználó által megadott személyes adatok (Érintett neve és e-mail címe, Facebook, Linkedin vagy Google profil egyedi azonosítója)

A szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele

A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek Érintett általi elfogadásával létrejövő
szerződés előkészítése és teljesítése

Amíg az Érintett felhasználói fiókkal rendelkezik.

Érintettel történő kapcsolattartás

A kurzus.lvlmeup.hu linken keresztül elérhető webáruházon keresztül történő megrendeléshez és az így létrejövő    adásvételhez szükséges adatok (név, lakcím, bankkártya adatok)

A Webáruházon keresztül történő vásárlások lehetővé tétele és adminisztrációja

A Webáruházban történő rendeléssel létrejövő adásvételi szerződés teljesítése

A létrejövő szerződés teljesítéséig

A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő hozzáférhetővé tételéhez szükséges adatok (Érintett neve és e-mail címe, Facebook, Linkedin vagy Google profil egyedi azonosítója, telefonszáma, Zoom felhasználó neve)

A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő részére történő hozzáférhetővé tétele

A Webáruházban történő rendeléssel létrejövő adásvételi szerződés teljesítése.

A létrejövő szerződés teljesítéséig

A Webáruházon keresztül történő vásárlások számlázásához szükséges adatok (számlázási név, számlázási cím, az Érintett e-mail címe)

Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése, továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

A számlázással kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Az adatok felvételétől számított 8 év

Az Érintett képmása, hangja, amely Kurzus igénybevétele során kerül rögzítésre

A Kurzus színvonalának folyamatos fejlesztése, digitális oktatóvideók készítése

Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása

Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Az Érintett által az Adatkezelő által közzétett piackutatási kérdőívekben szolgáltatott információk, ideértve a szabadszöveges mezők tartalma, és az opcionálisan megadható elérhetőségek

A Kurzus színvonalának folyamatos fejlesztése, az Adatkezelő makreting és üzleti stratégiájának fejlesztése, marketing célú megkeresések, (hírlevelek, ajánlatok új szolgáltatásainkról, reklámok).

Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása

Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Az Érintett neve és email címe  

Marketing célú megkeresések (hírlevelek, ajánlatok új szolgáltatásainkról, reklámok).

Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása

Érintett hozzájárulásának visszavonásáig 

A Weboldalakon használt cookie-k által gyűjtött adatok), így a felhasználó által használt eszköz IP címe, egyes, a felhasználó által beállított preferenciák (pl. kívánja-e az automatikus bejelentkezve tartás funkciót használni az online profilja vonatkozásában), valamint a honlapon kifejtett aktivitásának egyes jellemzői (milyen felületekre kattintott a látogató, ott mennyi ideig maradt, milyen felületre kattintott tovább, mennyi időt töltött a honlapon). Ezen felül a komment elhelyezésére szolgáló cookie-k által gyűjtött adatok (név, e-mail cím) 

 

Az Adatkezelő tevékenységének optimalizálása érdekében folytatott piackutatás, a felhasználó aktivitásának elemzése.

A felhasználó preferenciáinak megfelelő beállítások megjegyzése és alkalmazása.

 

Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

A használt cookie-k a gyűjtött adatokat a honlap felkeresésekor felugró, cookie beállításokra szolgáló felületen meghatározott időtartamon keresztül tárolják.

 

Amennyiben a felhasználó az adott cookie alkalmazásához adott hozzájárulását visszavonja,
az adatok törlődnek.

A Lvlmeup.hu és az Érintett között létrejövő szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos, az
adott szerződés teljesítéséhez szükséges adatok.

A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, hatósági vagy bírósági felhívás esetén jogszabály rendelkezése folytán kötelező adatszolgáltatás, valamint a szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés.

A Lvlmeup.hu azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető munkajogi, adójogi igényeket is), továbbá az ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az eljárás során a bíróság, vagy hatóság adatszolgáltatásra irányuló felhívásának eleget tudjon tenni.

Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig

Jelen pont szerint kezelt adatok teljességéről készített biztonsági mentések (kivéve, ha az adatkör eleve nem került rögzítésre, mert pl. csak betekintés útján kezeli azt az Adatkezelő).

A Weboldalak használatával kapcsolatos üzletmenet megszakítás nélküli működésének biztosítása

A Weboldalak használatával kapcsolatos üzletmenet megszakítás nélküli működéséhez fűződő jogos érdeke

A biztonsági mentések elkészítésétől számított 1 hónapig

Amennyiben az Érintett kérdéssel, panasszal, észrevétellel fordul az Adatkezelőhöz, az Érintett neve, email címe, közösségi média profilja (Facebook, Instagram, Google) vagy telefonszáma a megkeresés módjától függően, valamint kérdésének, panaszának tartalma

A panasz, észrevétel kezelése, kérdés megválaszolása, ennek keretében az Érintettel történő kapcsolattartás

Azon megkeresések esetén, amelyek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatálya alá esnek, az Adatkezelő törvény által előírt panaszkezelési
kötelezettségnek való megfeleléshez fűződő jogos érdeke.

Amennyiben a kérdés, észrevétel megválaszolása szükséges valamely, az Adatkezelő és az Érintett között fennálló szerződés teljesítéséhez, ezen szerződés teljesítése, vagy amennyiben a szerződés nem jött létre, a szerződés létrejötte.

Minden egyéb esetben az Adatkezelő panasz, észrevétel kezeléséhez, kérdés megválaszolásához fűződő jogos érdeke.

A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)

Az Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, anyja születési és utóneve,
születési helye és ideje; oktatási azonosító száma, e-mail címe;
képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben résztvevő végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

 

A felnőttképző által tartott képzés lebonyolítása

Az Adatkezelő felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján köteles a Kurzussal kapcsolatos adatokat kezelni.

Az adatok felvételétől számított 8 év

Amennyiben az Érintett a jelen dokumentumban foglalt adatkezelések kapcsán valamely, a GDPR szerinti érintetti jogát gyakorolja, a joggyakorlás biztosításához szükséges személyes adatok köre.

Az Adatkezelő azon kötelezettségének teljesítése, hogy az érintetti jogok gyakorlását
lehetővé tegye, ennek keretében a beérkező kérdés, panasz, észrevétel vizsgálatát elvégezze és amennyiben indokolt, annak alapján a szükséges lépéseket megtegye.

Az Adatkezelő GDPR 12. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének
teljesítéséhez fűződő jogos érdeke.

Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az elszámoltathatóság elvéből
következően az érintetti jog gyakorlásának biztosítását és a panasz, észrevétel megfelelő kezelését utólag igazolni tudja.

A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)


4. A SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

Személyes adataidat bizalmasan kezeljük. Egyes esetekben azonban szükséges lehet, hogy Személyes adataidat más szervezetekkel megosszuk. A következőkben felsoroljuk, hogy melyek ezek az esetek és melyek a címzett szervezetek.

1. Google (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.)

A Google az Analytics szolgáltatásán keresztül segít nekünk a Weboldalakat fejleszteni. Ennek keretében a Google statisztikai és más, a Weboldalak használata során keletkező Személyes adatokat gyűjt arról, hogy hogyan használod azt (pl. mennyi időt töltöttél el egy adott felületen, onnan hová kattintottál, milyen oldalakat kerestél fél, milyen gyakran kerested fel és mennyi idő eltelte után zártad be a weboldalt). Azért van szükség ilyen Személyes adatokra, mert a Weboldalak csak akkor fejleszthetőek igazán hatékonyan, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a felhasználók ténylegesen hogyan használják őket.
A Google ezekből az adatokból bizonyos, a Weboldalak fejlesztésére használható következtetéseket von le és azokat megküldi nekünk.

Itt olvashatsz arról, hogyan védi a Google az adataidat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Google számunkra csak a gyűjtött adatokból levont következtetéseket küldi meg, azaz azok alapján mi nem fogunk tudni téged azonosítani. A Weboldalakat ezen információk mentén fejlesztjük tovább.

2. Meta Platforms, Inc. (Korábbi nevén: Facebook Inc., székhely: 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, U.S.)

A Meta Platforms a Business Suite és a Meta Ads szolgáltatásán keresztül segít nekünk a Weboldalakat fejleszteni. Ennek keretében a Meta statisztikai és más, a Weboldalak használata során keletkező Személyes adatokat gyűjt arról, hogy hogyan használod azt (pl. mennyi időt töltöttél el egy adott felületen, onnan hová kattintottál, milyen oldalakat kerestél fél, milyen gyakran kerested fel és mennyi idő eltelte után zártad be a weboldalt). Azért van szükség ilyen Személyes adatokra, mert a Weboldalak csak akkor fejleszthetőek igazán hatékonyan, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a felhasználók ténylegesen hogyan használják őket.
A Meta ezekből az adatokból bizonyos, a Weboldalak fejlesztésére használható következtetéseket von le és azokat megküldi nekünk.

Itt olvashatsz arról, hogyan védi a Meta az adataidat:
https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation/

A Meta számunkra csak a gyűjtött adatokból levont következtetéseket küldi meg, azaz azok alapján mi nem fogunk tudni téged azonosítani. A Weboldalakat ezen információk mentén fejlesztjük tovább.

3. RADELIT Kft. (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi istván tér 7.)

Marketing partnerünk segít nekünk abban, hogy az általunk kínált szolgáltatás minél szélesebb körben ismert legyen, amiket úgy ér el, hogy marketing kampányokat szervez számunkra. Ennek során előfordulhat, hogy partnerünknek olyan adatállományokkal kell dolgoznia, amelyek Személyes adatokat is tartalmaznak, ennek keretében azokba be kell tekintenie, továbbá a kampány során azokat fel kell használnia.

4. UAB Interneto Vizija (székhely: J. Kubiliaus 6, Vilnius, Lithuania.)

A webtárhely szolgáltató partnerünk felelős az informatikai infrastruktúránk karbantartásáért és üzemeltetéséért. Ennek során előfordulhat, hogy partnerünknek olyan adatállományokkal kell dolgoznia, amelyek Személyes adatokat is tartalmaznak, ennek keretében azokba be kell tekintenie, le kell azokat kérdeznie, vagy mentéseket kell azokról készítenie. Partnerünknek nem célja a Személyes adatok megismerése, ugyanakkor az azokkal való műveletek végzése a tevékenysége szükségszerű velejárója.
Az UAB Interneto Vizija adatkezeléséről bővebben itt olvashatsz
https://www.hostens.com/legal/privacy-policy/

5. Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet)

A Billingo szolgáltatja számunkra az elektronikus számlázást. Kizárólag annak technikai hátterét adja, saját célja az általunk kezelt személyes adatokkal nincsen.
A Billingo adatkezeléséről bővebben itt olvashatsz:
https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

6. Stripe, Inc. (székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, United States)

A Stripe szolgáltatja számunkra az elektronikus fizetési feldolgozási szolgáltatást. Kizárólag annak technikai hátterét adja, saját célja az általunk kezelt személyes adatokkal nincsen.
A Stripe adatkezeléséről bővebben itt olvashatsz:
https://stripe.com/en-hu/privacy

7. Lionheart Squared Ltd. (székhely: 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32, Dublin, DO2 EK84, Republic of lreland)

A Lionheart Squared Ltd. szolgáltatása a Zoom, amelyen keresztül az online konzultációnkat tartjuk.
A Zoom adatkezeléséről itt olvashatsz bővebben:
https://explore.zoom.us/docs/en-us/privacy.html

8. The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (képviselet és székhelye: Bird & Bird GDPR Representative Services Ireland, Deloitte House 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, DO2 AY28)

A Mailchimp hírlevél-kézbesítési szolgáltatást végez számunkra. Adatvédelmi kapcsolattartójuk elérhetőségei:
Vincent Rezzouk-Hammachi, [email protected]
A Mailchimp adatkezeléséről itt olvashatsz bővebben:
https://www.intuit.com/privacy/statement/

9. Lesták Péter, egyéni vállalkozó; (székhely: 1116 Budapest, Albert utca 45-47. 6. emelet 61. ajtó)

Lesták Pétert bíztuk meg cégünk könyvelési feladataival.

10. Jogi tanácsadóink, bíróságok, hatóságok

Amennyiben bármilyen, a Kurzussal kapcsolatos hatósági eljárásban vagy jogvitában kell megvédenünk álláspontunkat, úgy előfordulhat, hogy az általunk kezelt Személyes adatokat át kell adnunk a jogi tanácsadónk, vagy az adott eljárást folytató bíróság, hatóság részére.
Ha valamely hatóság eljárásában erre vonatkozó, konkrét jogszabályi rendelkezésen alapuló megkeresést kapunk, úgy a körülményektől függően szükséges lehet, hogy a hatóság részére Személyes adatokat is tartalmazó állományokat adjunk át, hiszen a hatósággal kötelesek vagyunk együttműködni.6. KISKORÚAK ADATAINAK KEZELÉSE

A Kurzuson, jellegéből adódóan, főként érettségire készülő utolsó éves gimnazisták vesznek részt. Azonban nem kizárható, hogy 16. életévét be nem töltött kiskorú részt kíván venni rajta. 

 

Az Infotv. 6. § (3) bekezdése szerint a 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Lényegesnek tartjuk kiemelni tehát, hogy a 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek törvényes képviselője adta meg, illetve engedélyezte. 

 

Amennyiben 16. életévét be nem töltött kiskorú kíván részt venni a kurzuson, abban az esetben a törvényes képviselőjének minden általunk folytatott adatkezeléshez hozzá kell járulnia. Kérjük, hogy a hozzájárulás megadásához vegyétek fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

Kérjük továbbá, hogy amennyiben tudomásodra jut, hogy a törvényes képviselők a 16. életévét be nem töltött, szülői felügyeletük alatt álló gyermek kapcsolatfelvételéhez az Adatkezelés vonatkozásában nem adták hozzájárulásukat, úgy erről haladéktalanul tájékoztass minket annak érdekében, hogy megtehessük a szükséges intézkedéseket, gondoskodhassunk a törvényes képviselő hozzájárulásáról, vagy amennyiben ez nem lehetséges, töröljük a gyermek általunk, vagy bármelyik partnerük által kezelt Személyes adatait.

7. MILYEN JOGOK ILLETNEK MEG ADATAID KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

Személyes adataid kezelése kapcsán számos jog megillet, amelyek gyakorlása minden esetben ingyenes.
Amennyiben valamilyen jogodat szeretnéd gyakorolni, küldj nekünk emailt a tájékoztató elején található email címünkre részletesen leírva a kérésedet.
Kérjük, törekedj arra, hogy csak olyan Személyes adatokat ossz meg velünk a kérésed leírásakor, amelyek feltétlenül szükségesek a kérés kezeléséhez.
Minden kérdést, panaszt, megkeresést a beérkezésétől számított 25 napon belül érdemben megválaszolunk.

1. Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog)

Személyes adataid kezeléséről bármikor kérhetsz tájékoztatást tőlünk. A kérésed kiterjedhet a kezelt Személyes adatok körére, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az Adatkezelés kapcsán téged megillető jogokra. Adattovábbítás esetén pedig arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Személyes adataidat (feltéve, hogy ennek az információnak az átadását részünkre a jogszabályok lehetővé teszik). Tehát mindenre, ami a Személyes adataiddal történik.
A tájékoztatást főszabályként az általad küldött email-re küldött válasz email-ben adjuk meg.
A tájékoztatáskérésedet akkor tudjuk hitelesnek tekinteni, ha az a nálunk regisztrált e-mail címről érkezik. Ha nem erről küldöd a megkeresést, akkor – a Személyes adataid védelme érdekében – arra nem áll módunkban válaszolni, hiszen nem tudhatjuk, valójában kitől jött a megkeresés.

2. Helyesbítés

Bármikor kérheted a korábban megadott Személyes adataid helyesbítését vagy módosítását. Amennyiben kapcsolattartási email címed megváltozott, úgy kifejezetten kérünk is, hogy, ha lehet, ezt jelezd felénk!

3. Törlés („elfeledtetéshez való jog”)

Késedelem nélkül töröljük a Személyes adataidat, ha:
• az adott Személyes adatra már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
• olyan Adatkezelésről van szó, ami a hozzájárulásodon alapult, de Te ezt a hozzájárulásodat visszavontad és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja (esetünkben ez a marketing célú email kommunikációra, a cookie-adatkezlésre és az online órák felvételére terjed ki);
• olyan Adatkezelésről van szó, amely a jogos érdekünkön alapult, de Te tiltakozol az Adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre (utóbbit minden esetben mérlegeljük);
• ha minden erőfeszítésünk és legjobb szándékaink ellenére jogellenes Adatkezelésre került sor;
• valamely európai uniós vagy magyar jogban előírt szabály kötelez minket a törlésre.
Felhívjuk figyelmedet, hogy lehetnek olyan esetek, amikor nem vagyunk kötelesek a Személyes adataidat törölni, például akkor sem, ha az Adatkezelés szükséges a jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

4. Korlátozás

Az Adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett Személyes adatokat a tárolás kivételével nem kezelhetjük, illetve csak abban a körben kezelhetjük, amihez Te hozzájárultál.
Az alábbi esetekben a Személyes adataid kezelésének korlátozását kérheted:
• vitatod az általunk kezelt Személyes adataid pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adataid pontosságát;
• az Adatkezelés jogellenes volt, de Te ellenzed a Személyes adataid törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
• már nincs szükségünk a Személyes adatokra, de Te kéred azokat jogi igényeid előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• tiltakoztál az Adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy részünkről van-e olyan jogi indok vagy érdek, amely tiltakozásodat felülírja. Ezt minden esetben mérlegeljük.
Hozzájárulás hiányában is kezelhetjük azokat a Személyes adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Az Adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatunk Téged. Amennyiben a korlátozás alá eső Személyes adatokat más személynek (pl. a fent felsorolt Adatfeldolgozóinknak) is átadtuk, akkor az Adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatjuk ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel tőlünk aránytalan erőfeszítést. Kérésedre tájékoztatunk ezekről a címzettekről.

5. Tiltakozás

Amennyiben az Adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk, akkor tiltakozhatsz ez ellen az Adatkezelés ellen. A tiltakozásnak nem vagyunk kötelesek helyt adni, ha bizonyítjuk, hogy
• az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy
• az Adatkezelés a jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
Ugyanakkor, ha a fentiek egyike sem teljesül, tiltakozásod esetén az azzal érintett Személyes adataidat haladéktalanul töröljük, a törlés következményeiről pedig előzetesen tájékoztatunk.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Ez a jog a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben kéred, minden rólad kezelt adatot általánosan elterjedt, géppel olvasható formátumban megküldünk részedre. Esetünkben ez egy emailt, vagy ahhoz csatolt pdf fájlt fog jelenteni.
Ha kéred, arra is lehetőséged van, hogy egy általad megjelölt, másik adatkezelő részére továbbítsuk azokat a Személyes adataidat, amelyeket kezelünk.

7. Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha úgy gondolod, hogy a Személyes adataid kezelésével megsértettük az adatvédelmi jogszabályokat, panasszal fordulhatsz a szokásos tartózkodási helyed, a munkahelyed vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. 

A NAIH elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]

Jogsérelem esetén – panasztételi jogodtól függetlenül –bírósághoz is fordulhatsz. Jogosult vagy bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rád vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Továbbá jogosult vagy bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszoddal, vagy három hónapon belül nem tájékoztat téged a benyújtott panaszoddal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Ugyanakkor kérünk, mielőtt a hatósághoz, vagy bírósághoz fordulnál, írj a tájékoztató elején található email címünkre. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy panaszodat megnyugtatóan kezeljük, kérdéseidet megválaszoljuk!